Проекти

Изграждане на клъстерна система

  

Клъстерната система е изградена от два сървърни хоста Persi Stinger с общ сторидж QSAN.  Общата компютърна мощ на клъстера е CPU 95GHz, 256GB RAM, 18GB дисково пространство и бекъп решение с резервно захранване и допълнителна мрежова свързаност.
Имплементацията е на базата на софтуер за виртуализация VMWare vSphere с шест Microsoft Server 2016 базирани виртуални машини.  Системата обслужва ERP софтуер, Domain Controller, Active Directory, файлов сървър и други необходими функции.

Изграждане на мрежова инфраструктура

   

В този проект изградихме локална компютъна и телефонна мрежа с оптична WAN връзка и допълнитно WWAN решение за непрекъсваемост. Комуникационният шкаф е зареден с мрежово оборудване, два сървъра, телефонна централа, система за видеонаблюдение и непрекъсваем електрозахранващ източник.

Оптимизация на мрежова инфраструктура

В този проект подменихме съществуващата мрежова инфраструктура с решение на Микротик.
Аранжирахме комуникационните шкафове и оптимизирахме мрежовите връзки и скорости. Логически мрежата е разделена по функционалност с виртуални локални мрежи (VLAN), изградена е виртуална частна мрежа (VPN). Подсигурихме допълнителни връзки за непрекъсваемост (Redundancy) и защитна стена (Firewall). В момента безпроблемно обслужва около 60 потребителя и 200 устройства.

“Развитие на човешките ресурси”

През 2018 година успешно обучихме и наехме две лица по схема “Младешка заетост”. Дейностите по схемата целят намаляване на високата безработица сред младите хора и са насочени към регистрираните в бюрата по труда безработни младежи до 29 години без опит по специалноста, по която са образовани.